پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - منصوره ثابت زاده, ۱۳۹۰, لغات و اصطلاحات موسیقی در دیوان امیر خسرو دهلوی,

2 - منصوره ثابت زاده, ۱۳۸۹, آهنگ شناسی غزلیات سعدی، مولوی و حافظ,

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^