دروس

زمینه های تدریس

- تاریخ ادبیات فارسی

- سبک شناسی

- نقد ادبی

- علوم ادبی (معانی و بیان، عروض و قافیه، بدیع )

- متون نظم

- متون نثر

- شناخت موسیقی ایران

- زبان انگلیسی

- ساخت زبان فارسی

- نقد ادبیات معاصر ایران

- شناخت موسیقی بومی ایران1و 2

- شناخت رسالات کهن موسیقی  

- موسیقی شرق 1 و 2 

-  تمثیل شناسی

- آشنایی با علوم

- زبان انگلیسی

- ساخت زبان فارسی

- نقد ادبیات معاصر ایران 

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^