کتب

منصوره ثابت زاده, 1395- چاپ اول, موسیقی تاجیکستان ( بررسی موسیقی شش مقام وموسیقی های فارسی زبانان ماورار,النهر), انتشارات زوار, تالیف

منصوره ثابت زاده, 1389- چاپ اول, فرهنگ عروضی اشعار رودکی, انتشارات زوار, تالیف

منصوره ثابت زاده, 1390- چاپ اول, تصاویرموسیقایی درشعر پارسی, انتشارات زوار, تالیف

منصوره ثابت زاده, 1388- چاپ اول, بحور واوزان اشعارفارسی, انتشارات زوار, تالیف ادامه...منصوره ثابت زاده, 1382, رساله موسیقی نجم الدین کوکبی وسیف غزنوی ورساله گمنام, انجمن مفاخروآثارملی, تصحیح نسخه خطی ادامه...منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^