فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

- رئیس کانون پژوهش و نویسندگان موسیقی در خانه موسیقی

- پژوهشگر برگزیده تشویقی کشوری 

- پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب  در سال ۸۷

- پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در سال  ۸۸

منصوره ثابت زاده
منصوره ثابت زاده

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^